Matemáticas 2

Matemáticas 2

Autors

Mª Isabel Docampo Naray

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Matemàtiques Aplicades inclosa en el mòdul professional Ciències Aplicades II de Formació Professional Bàsica.

Els continguts es desenvolupen amb un llenguatge senzill i proper, reforçant la teoria amb exemples, problemes resolts i activitats, en dotze unitats: la primera tracta la iniciació de l’ús de taules i gràfiques; les unitats 2 i 3 estan dedicades a estadística i probabilitat; continua amb dues unitats d’àlgebra; després segueix un bloc de geometria, i amb una unitat de funcions. En l’última unitat s’explica l’ús d’aplicacions informàtiques, com són: la calculadora Desmos, Excel i GeoGebra.

Cada unitat acaba amb activitats finals de repàs i tècniques de treball.

El llibre es tanca amb tres projectes finals, en els quals es posen en pràctica els coneixements adquirits per a l’entorn professional, i amb un annex que facilita l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

Unitat de mostra