Ciencias de la Naturaleza 1

Ciencias de la Naturaleza 1

Autors

Geli Peña Domènech

Marta Ros Baró

Sergio Medel Agustín

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Ciències Aplicades inclosa en el mòdul professional Ciències Aplicades I de Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan organitzats en dotze unitats; les nou primeres estan dedicades a l’àmbit de la biologia (organització de la matèria viva, estructures anatòmiques, processos fisiològics, nutrició, salut i malaltia) i en les tres següents s’estudien els continguts de física i química (formes de la matèria, mescles i substàncies, l’energia i les seves transformacions).

Cada unitat es desenvolupa mitjançant senzilles explicacions de continguts, acompanyades d’il•lustracions, juntament amb nombrosos exemples i activitats, que resulten molt útils per a l’assimilació dels diferents temes. Al final de cada unitat es plantegen diverses activitats i tècniques de treball per repassar i ampliar els continguts desenvolupats en la mateixa i treballar amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El llibre es tanca amb un projecte final destinat a que l’alumnat apliqui a l’entorn professional els coneixements adquirits al llarg del curs i un annex per facilitar l’estudi dels continguts.

GATE_logo

DEMO Recursos del Profesor Ciencias de la Naturaleza 1

 

Unitat de mostra