Ciencias de la Naturaleza 2

Ciencias de la Naturaleza 2

Aquest llibre presenta els continguts curriculars de la matèria de Ciències de la Naturalesa, inclosa en el mòdul professional Ciències Aplicades II de la Formació Professional Bàsica.

Els continguts estan dividits en dotze unitats: les dues primeres estan dedicades al desenvolupament del mètode científic i la seva utilització en el treball de laboratori; la unitat 3 està dedicada a la geologia (relleu i paisatge); les unitats 4, 5 i 6 s’ocupen de l’equilibri mediambiental i els contaminants; la unitat 7 de l’energia nuclear; les unitats 8 i 9 estan dedicades a la física; la unitat 10 a l’energia elèctrica, per acabar amb dues unitats dedicades a l’estudi de la química i la seva utilització en la vida quotidiana.

Cada unitat es desenvolupa mitjançant senzilles explicacions de continguts, acompanyades d’il•lustracions, exemples i activitats, molt útils per a l’assimilació dels diferents temes. Al final de cada unitat s’inclouen, a més, activitats i tècniques de treball per repassar i ampliar els continguts desenvolupats en la mateixa i treballar amb les TIC.

El llibre es tanca amb tres projectes finals destinats a que l’alumnat apliqui a l’entorn professional els coneixements adquirits al llarg del curs i un annex per facilitar l’estudi dels continguts.

 

GATE_logo

Unitat de mostra