Avís Legal i Política de Privacitat

Amb la utilització d’aquesta pàgina, accepteu expressament els següents termes i condicions.

 1. INFORMACIÓ GENERAL
Aquest Avís Legal i Política de Privacitat (en endavant, Avís Legal) regula l’ús de la web www.macmillanprofesional.es, el titular de la qual és la mercantil MACMILLAN IBERIA S.A. Sociedad Unipersonal (en endavant, MACMILLAN), amb domicili social al Calle Rosario Pino, 14-16, Planta 4, 28020 Madrid, telèfon 91 692 89 90, correu electrònic: registros@macmillan.es, inscrita al Registre Mercantil (Macmillan Iberia SA, domiciliada a Calle Rosario Pino, 14-16, Planta 4, 28020 Madrid); constituïda per temps indefinit, en escriptura atorgada el dia 4 de desembre de 1987, davant del notari de Madrid Don José Luis Álvarez Álvarez, amb el número 3.381 del seu protocol; inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 8.124, 7.050 de la secció 3a del Llibre de Societats, foli 45, full número 78.010, inscripció 1a) i el número d’identificació fiscal A78603479.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
Condicions generals
Des del mateix moment en què l’usuari accedeix a www.macmillanprofesional.es , accepta expressament i sense reserves totes i cada una de les condicions incloses en aquest Avís Legal. Per aquest motiu, ha de llegir aquest Avís Legal quan utilitzi la nostra pàgina, ja que pot ser sotmès a modificacions sense previ avís.

Condicions particulars
Algun dels serveis oferts en aquesta web té condicions particulars, que poden substituir o complementar aquest Avís Legal. Per tant, us recomanem llegir amb atenció les condicions particulars abans de fer servir els nostres serveis.
Així mateix, la utilització d’aquest portal està sotmesa a tots els avisos, normes d’ús i instruccions que la mercantil MACMILLAN posi en coneixement dels seus usuaris.

1. FINALITAT DE LA WEB
MACMILLAN pretén satisfer les necessitats dels usuaris, facilitant-los l’accés a la utilització dels seus serveis, guiant-los en els passos que cal seguir en la navegació de www.macmillanprofesional.es.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
• Cal fer un ús correcte del portal i els seus serveis
Les persones que accedeixin a www.macmillanprofesional.es estan obligades a utilitzar aquesta web d’acord amb la bona fe, l’ordenament jurídic i les obligacions incloses en aquest Avís Legal, les condicions particulars de certs serveis i altres instruccions que la mercantil MACMILLAN consideri necessàries per al bon ús del portal.

Queda totalment prohibit l’accés a www.macmillanprofesional.es amb finalitats il•lícites o danyoses i que afectin directament o indirectament la mercantil MACMILLAN o tercers.

La totalitat dels continguts d’aquesta web (textos, imatges, sons, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element), així com l’estructura i el disseny corresponents, són propietat de MACMILLAN IBERIA i estan protegits per la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual i industrial. Queda expressament prohibit manipular, copiar, modificar, incorporar, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i/o fer qualsevol tipus de canvi a aquesta pàgina.
Qualsevol usuari que accedeixi a la web www.macmillanprofesional.es s’obliga a abstenir-se de recopilar dades de la mercantil MACMILLAN amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o qualsevol altra informació de naturalesa comercial sense que hi hagi prèviament una sol•licitud i un consentiment per part de MACMILLAN.

Queda expressament prohibit incloure’ns en fitxers o a disposició de tercers amb finalitats publicitàries, cadenes de missatges electrònics, o remetre’ns qualsevol tipus de missatge no sol•licitat o consentit prèviament per la mercantil MACMILLAN.

• Caràcter gratuït de l’accés i registres
La utilització del portal www.macmillanprofesional.es és gratuïta per als usuaris. Tot i això, alguns dels serveis de la web www.macmillanprofesional.es obliguen els usuaris a la prèvia subscripció o formalització de registres. Aquests registres es tractaran d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

• Veracitat de la informació
L’usuari està obligat a facilitar les dades d’una forma veraç i és responsabilitat seva mantenir actualitzada tota la informació facilitada a MACMILLAN.

L’usuari, o el seu representant legal, serà el responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi de la seva informació o de la informació aportada respecte d’una altra persona i respondrà pels perjudicis que, per aquestes inexactituds, causi a MACMILLAN o a tercers. Així mateix, els mestres, tutors o representants legals han de respondre per la informació aportada tant sobre si mateixos com sobre persones al seu càrrec i estan en l’obligació de comunicar a MACMILLAN qualsevol canvi en la informació aportada.

MACMILLAN no es responsabilitza pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar per la falta de veracitat, vigència i autenticitat de la informació proporcionada per altres usuaris sobre si mateixos o per les declaracions, manifestacions, explicacions o ideologies corresponents.
MACMILLAN tampoc es responsabilitza pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per les activitats malicioses en què un tercer suplanti la identitat d’una altra persona.

• Menors d’edat
Per fer ús dels Serveis de www.macmillanprofesional.es, els menors d’edat o incapacitats han d’estar en companyia dels seus pares, tutors, mestres o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes que realitzin.

Els pares, tutors, metres o representants legals estan obligats a controlar i restringir l’accés a les pàgines web que considerin no aptes per als menors i comunicar a MACMILLAN qualsevol tipus d’anomalia a la pàgina web www.macmillanprofesional.es respecte dels continguts. MACMILLAN exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin originar per les dades de caràcter personal de menors subministrades per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.

3. ENLLAÇOS I SERVEIS PRESTATS PER TERCERS

Els enllaços inserits en aquest portal i que dirigeixen a altres pàgines web són gestionats per tercers.

MACMILLAN no es fa responsable de la informació, continguts, productes o serveis facilitats per aquests, ni assumeix cap tipus de responsabilitat de cap ordre per qualsevol aspecte relatiu a aquestes pàgines.

L’establiment d’enllaços entre www.macmillanprofesional.es amb altres portals no implica en cap cas l’existència de relacions entre MACMILLAN i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació i aprovació per part de MACMILLAN dels seus continguts o serveis.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa MACMILLAN no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que hi apareguin llocs d’Internet amb continguts que puguin resultar il•lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. MACMILLAN no ofereix ni comercialitza directament ni per mitjà de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana o vigila.

L’usuari, i en especial el responsable de menors o incapacitats, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els llocs enllaçats.

Qualitat dels serveis prestats per tercers
MACMILLAN s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers:

a. MACMILLAN s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es, pels següents motius:
b. L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic, com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es .
c. La infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, de secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol tipus, de drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, de drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.
d. La realització d’actes de competència deslleial i de publicitat il•lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.
e. La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o fets accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.
f. La inadequada prestació o la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats pels tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.
g. L’incompliment, el retard en el compliment, el compliment defectuós o la terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i dels contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través del portal www.macmillanprofesional.es.
h. Els vicis i defectes de tota classe en els serveis prestats per tercers a través del portal www.macmillanprofesional.es.

4. PROTECCIÓ DE DADES
MACMILLAN, en qualitat de Responsable del Fitxer legalment registrat davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, inclourà les dades de caràcter personal recopilades a través d’aquesta pàgina als seus fitxers per al seu tractament. Tot i això, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant comunicació per escrit a l’adreça Macmillan Iberia, S.A., Departament de Màrqueting, Capitán Haya, 1 – planta 14 º Edificio Eurocentro, 28020 Madrid, aportant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.

La finalitat i ús previstos tant de les dades en si mateixes com del seu tractament és gestionar les vostres sol•licituds, oferir-vos informació sobre actes de formació, novetats editorials i/o llibres que comercialitzem, recursos per a professors, accés a classes, invitacions a participar en activitats promocionals referides als serveis que prestem i remissió de comunicacions, així com processar i completar les vostres comandes.

Addicionalment, el Responsable del Fitxer podrà realitzar enquestes de satisfacció, remissió de comunicacions comercials i informatives, amb les finalitats i els usos indicats en el paràgraf anterior. En cas que no vulgueu rebre informació comercial sobre ofertes i serveis, podeu enviar un correu electrònic a registros@macmillan.es.

Així mateix, els usuaris poden exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant l’enviament d’una petició a madrid.soporte@hailocab.com , aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Totes les dades recopilades per Hailo Network Iberia S.L.U seran cedides amb la mateixa finalitat per la qual van ser recopilades a la nostra matriu HAILO Network Holdings Limited, ubicada al Regne Unit, i davant de la qual podeu exercitar els drets d’accés, rectificació i oposició, a l’adreça 3rd floor, 111 Charter House, London. EC1M 6AW.

5. COOKIES
MACMILLAN informa a tots els usuaris que aquesta pàgina web usa cookies, per la qual cosa resulta necessari que tots els usuaris consentin de forma lliure i inequívoca l’ús de cookies d’acord amb els termes d’aquesta política.
Les cookies són fitxers, sovint amb identificadors únics, que són enviats per servidors web cap a navegadors web, els quals són enviats de nou al servidor cada vegada que el cercador sol•licita una pàgina des del servidor.
Les cookies poden ser usades pels servidors web per identificar i rastrejar usuaris com a navegadors de diferents pàgines en una web i per identificar usuaris que retornen a la web.

Les cookies poden ser “permanents” o “de sessió”. Una cookie permanent consisteix en un fitxer de text enviat pel servidor web cap al navegador web, el qual serà emmagatzemat pel navegador i es mantindrà vàlid fins a la data d’expiració (a no ser que sigui esborrat per l’usuari abans de la data d’expiració). Una cookie de sessió, en canvi, expirarà al final de la sessió de l’usuari quan el navegador web es tanqui.

Cookies a la web
MACMILLAN usa cookies de sessió i permanents. Aquestes cookies no contenen informació que us identifiqui personalment, però la informació personal que ens pugueu facilitar a través d’aquesta web i que nosaltres emmagatzemem pot estar relacionada amb les cookies. Aquesta informació s’utilitza amb les finalitats següents:
1. Per reconèixer el vostre ordinador quan visiteu la nostra web.
2. Per seguir-vos mentre navegueu per la nostra web i per permetre l’ús de facilitats de comerç electrònic.
3. Per millorar l’usabilitat de la nostra web.
4. Per analitzar l’ús de la nostra web.
5. Per a l’administració d’aquesta web.
6. Per personalitzar la nostra web per a vosaltres, incloent-hi anuncis dirigits que poden ser particularment del vostre interès.

Cookies de tercers
Quan feu servir la nostra pàgina web, podeu accedir a pàgines de tercers, i fins i tot podeu rebre cookies de tercers. Per això, us recomanem llegir atentament l’apartat ENLLAÇOS I SERVEIS PRESTATS PER TERCERS, inclòs en aquest Avís.

MACMILLAN utilitza Google Analytics per analitzar l’ús de la nostra web. Google Analytics genera informació estadística i d’altre tipus sobre l’ús de la web per mitjà de cookies, que s’emmagatzemen als ordinadors dels usuaris. La informació generada en relació amb la nostra pàgina web s’utilitza per crear informes sobre l’ús de la web. Google emmagatzemarà aquesta informació. La política de privacitat de Google es troba disponible a: [http://www.google.com/privacypolicy.html ].

A més de la informació que us proporcionem en aquesta Política de Cookies, podeu trobar més informació de les vostres opcions en línia a http://www.youronlinechoices.co.uk.

Bloqueig de cookies
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació de cookies al seu disc dur.

Podeu consultar les instruccions i els manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. De tota manera, us proporcionem els exemples següents:

1. A l’explorador d’Internet, podeu rebutjar totes les cookies fent clic a “Eines”, “Opcions d’Internet”, “Privacitat”, i seleccionant “Bloquejar totes les cookies” usant el selector.
2. A Firefox, podeu bloquejar totes les cookies fent clic a “Eines”, “Opcions” i desmarcant “Acceptar cookies de les webs” a la finestra de “Privacidad”.
3. A Google Chrome, podeu ajustar els vostres permisos de cookies fent clic a “Opcions”, “Avançada”, “Configuració de contingut”, a la secció “Privacitat”. Feu clic en la pestanya “Cookies” a la configuració del contingut.

El bloqueig de totes les cookies, però, tindrà un impacte negatiu sobre la usabilitat de molts llocs web. Si bloquegeu les cookies, no se us permetrà utilitzar algunes funcions d’aquesta pàgina web (iniciar sessió, accés a continguts, usar les funcions de recerca).

Eliminar cookies
També podeu esborrar cookies emmagatzemades al vostre ordinador:

1. A Internet Explorer, heu d’eliminar manualment els fitxers de cookies.
2. A Firefox, podeu esborrar cookies primer, assegurant-vos que les cookies s’eliminen quan “Netegeu la informació privada” (aquest ajust es pot canviar fent clic a “Eines”, “Opcions” i “Configuració”, a la finestra “Dades privades”) i després fent clic a “Esborrar dades privades” al menú “Eines”.
3. A Google Chrome, podeu ajustar els vostres permisos de cookies clicant a “Opcions”, “Avançada”, “Configuració de contingut”, a la secció “Privacitat”. Feu clic a la pestanya “Cookies” a la “Configuració del Contingut”.
Òbviament, fer això pot tenir un impacte negatiu en la usabilitat de molts llocs web.

6. NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions per part de l’usuari a MACMILLAN es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es remet d’alguna de les formes següents:
1. Enviament per correu postal a l’adreça següent: Macmillan Iberia, ELT, Departament de Màrqueting, Capitán Haya, 1 – planta 14 º Edificio Eurocentro, 28020 Madrid.
2. Enviament per correu electrònic a l’adreça següent: registros@macmillan.es.

Totes les notificacions per part de MACMILLAN a l’usuari es consideraran eficaces, quan es realitzin d’alguna de les formes següents:

1. Enviament per correu postal al domicili de l’usuari quan hagi estat prèviament posat en coneixement de MACMILLAN. Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l’usuari hagi posat en coneixement prèviament a la mercantil MACMILLAN.
2. Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’usuari, quan hagi estat prèviament posat en coneixement de MACMILLAN.
3. Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de MACMILLAN a l’usuari.
4. En aquest sentit, totes les notificacions que MACMILLAN efectuï a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat usant les dades i a través dels mitjans anteriorment indicats. A aquests efectes, l’usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a comunicar a MACMILLAN tots els canvis relatius a les dades de notificació.

7. CONEIXEMENT DE CONDUCTES IL•LÍCITES
En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del portal www.macmillanprofesional.es, i que poguessin constituir violació dels drets de propietat intel•lectual o industrial, o altres drets de la mercantil Macmillan Iberia S.A., té l’obligació d’enviar una notificació que ha de contenir els requisits següents:

1. Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic de la persona reclamant.
2. Especificació de la suposada activitat il•lícita duta a terme al portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització a les pàgines web.
Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit d’aquesta activitat.
En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte seu.
Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il•lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. BLOC
Els participants dels diferents blocs d’aquesta pàgina web han d’associar el seu missatge a un compte de Disqus, amb la finalitat que els usuaris d’aquest bloc no recorrin a identitats falses. D’aquesta forma, MACMILLAN intenta oferir major seguretat als participants.

El contingut de cada missatge és enviat directament pel participant del bloc, per la qual cosa MACMILLAN no es fa responsable dels missatges publicats, que són responsabilitat civil i penal exclusiva de qui l’envia i/o l’utilitza al bloc.
L’usuari que deixi missatges publicats al bloc no pot utilitzar llenguatge vulgar, obscè, discriminatori ni ofensiu, i tampoc es permet cap tipus d’atac personal, persecució, amenaça o insult, ni fer manifestacions ofensives en contra de qualsevol altre participant al fòrum o que atemptin contra MACMILLAN o persones col•laboradores amb l’empresa.

Qualsevol participant del bloc que detecti que s’estan realitzant manifestacions contràries a la llei, la moral i/o els bons costums ho ha de posar en coneixement de MACMILLAN.

Mitjançant aquest fòrum, MACMILLAN pretén oferir als participants la possibilitat de formular crítiques o comentaris en un àmbit constructiu, cordial i moralment acceptable. Es rebutjaran tots els missatges que no s’ajustin a aquestes característiques.

Els fòrums són conversacions informals de persones alienes a MACMILLAN i, per tant, no comprometen de cap manera MACMILLAN.
Si el participant del bloc no accepta aquestes condicions, no està autoritzat a participar al fòrum.

9. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
Les persones que utilitzin aquesta web hauran d’assumir tots els riscos d’ús i eximir de responsabilitat MACMILLAN, els seus directors, dirigents, empleats i agents de tot tipus de danys, responsabilitat, pèrdua, cost i despesa, incloent els honoraris raonables d’un advocat que sorgeixin de l’ús d’informació en aquesta pàgina web o hi estiguin relacionats.

L’usuari reconeix específicament i accepta que MACMILLAN no és responsable de cap conducta de qualsevol altre usuari.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la normativa espanyola vigent.

Les parts acorden que, en cas d’existir algun conflicte de caràcter legal, es veuran sotmeses als Jutjats i Tribunals de Madrid capital.