Transversals


e-FOL 2018

e-FOL 2018 és el llibre digital de nova generació que et permet una interacció contínua amb…

Formació i Orientació Laboral

Aquest llibre analitza, al llarg de catorze unitats didàctiques, els continguts específics del mòdul de…

Empresa i Iniciativa Emprenedora 2013

L’emprenedoria requereix aptituds i actituds que permetran a l’emprenedor aconseguir el seu objectiu final: la…

Relacions en l’Entorn de Treball (Contenido en Castellano)

Com aconseguir que les relacions que s’estableixen en l’entorn laboral suposin un valor afegit al…

Orientació Sociolaboral (Contenido en Castellano)

Llibre destinat als Programes de Qualificació Professional Inicial. Amb un llenguatge clar i entenedor, i…