Serveis Socioculturals


Desenvolupament Socioafectiu

L’objectiu principal d’aquest llibre és dotar els futurs educadors infantils dels coneixements necessaris per comprendre…

Didàctica de l’Educació Infantil

Aquest llibre presenta, al llarg de deu unitats didàctiques, els continguts teòrics i pràctics específi…

Autonomia Personal i Salut Infantil

L ’ objectiu principal del llibre és dotar l’educador dels coneixements necessaris per prevenir les…

Desenvolupament Cognitiu i Motor

L’objectiu principal d’aquest llibre és dotar els futurs educadors dels coneixements necessaris per entendre el…

Habilitats Socials

Aquest llibre presenta, al llarg de set unitats didàctiques, els continguts teoricopràctics específi cs de…

El Joc Infantil i la seva Metodologia

L ’ objectiu principal d’aquest llibre és transmetre a l ’ educador infantil la importància…

Primers Auxilis

Disposar d’uns coneixements adequats que permetin prestar primers auxilis de qualitat, d’una manera ràpida, efi…

Expresión y Comunicación

L’objectiu principal d’aquest llibre és dotar al futur educador dels coneixements necessaris per comprendre la…

Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social

L’objectiu principal d’aquest llibre és contribuir al desenvolupament competencial i personal dels professionals de l’educació…